HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

9
ontnuohtering der werkelijkheid. Zeer vele toch, die (vooral toen
verpleegstenzijn nog de eenige betrekking was die door ,,fatsoen-
lijke" ouders aan hun dochters veroorloofd werd) zich tot het ·
verpleeg-ambt aangetrokken gevoelden, zijn teruggeschrikt om
zich naar een ziekenhuis te begeven door de, al of niet over-
dreven, verhalen over de behandeling die men daar ondervond,
=' welk leven men er leed, welk werk men er moest doen en
welke opleiding men er, tot vergoeding van dat alles, kreeg.
Dat er nog zóóvele beschaafde verpleegsters zgn, vrouwen die
niettegenstaande alle desillusie, alle deboires, alle niet·passende
bejegening, toch hebben volgehouden, pleit alleen voor haàr. Men
vrage echter niet hoeveel lichamelijk, geestelük, moreel lijden,
hoeveel ellende en beroerdheid dit volhouden gekost heeft!
lnplaats nu dat men, ik heb er al met een enkel woord op gewezen
in mijn nooit goedweerlegde brochure ,,Het leven der Verpleegster",
tijdig genoeg dit alles heeft ingezien en beproefd heeft verandering
in den toestand te maken; inplaats dat men, met het duidelijk
zichtbaar verschünsel voor oogen, dat er langzamerhand meer
gelegenheden voor vrouwen worden geopend waardoor zij zelf-
` standig in de maatschappij kunnen optreden, getracht heeft den
stroom van beschaafde vrouwen naar de ziekenhuizen te leiden; d
inplaats dat men, waar meer en meer de vrouwen naar een
werkkring begonnen te vragen, het verpleegsterschap is gaan ,
vervormen tot een beroep dat inderdaad een beroep zou zijn,
een beroep waarvoor de aanstaande verpleegster zou worden l
opgeleid en waarin de verpleegster een bestaan zou kunnen i
_ vinden, waarin zh (vooral in een ziekenhuis) een toekomst zou
zien en een einddoel; inplaats dat men, met het voorbeeld der
pas-gediplomeerde artsen voor oogen, de opleiding zóó heeft j
_ ingericht, dat de verpleegster inderdaad geschikt voor de particuliere
. ' I praktijk zou zijn; inplaats van dat alles, heeft men niets gedaan, ii
is men ingedommeld, heeft men niet geluisterd of niet willen
, luisteren naar de klachten die telkens verrezen en heeft men {
met benijdenswaardige bewusteloosheid, steeds maar starend naar
het examen alleen, dat uit den tijd, dat niet meer geschikt voor
den tijd is, dat het povere einde is van een leertijd die allang niet E
i