HomeOpleiding en examen van verpleegstersPagina 10

JPEG (Deze pagina), 942.33 KB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 60.25 MB

Wil
Tij '-·` l

S
tot een hoogte die alléén ontwikkelde vrouwen konden op prüs
stellen, waaraan alléén beschaafde vrouwen konden voldoen, maar
dat men de behandeling, de appreciatie, zoowel in de zieken-
huizen (in ’t ééne meer dan in ’t andere; in geen enkel hebben
zij de hoogte bereikt die zij moeten bereiken) als in de particuliere
E praktük (van de zijde der geneesheeren voornamelük; slechts
weinige beschouwen het ambt van verpleegster gelijk met het "
hunne en slechts zeer weinige achten de verpleegster - zelfs
de beschaafde - evenwaardig), dezelfde heeft gelaten als in den
tijd `toen nog aan dienstmeiden en oppasseressen de zorg over
de zieken was opgedragen.
_Z. Het ligt niet op mijn weg hier na te gaan, wat en wie daarvan
AL; de schuld zijn geweest en nog zijn, evenmin als de redenen te
,_,i bespreken waarom men zoolang blind is geweest en waarom men
il nu nog blind blijft voor deze feiten. Ik wil alleen de zaak zelve
li bespreken en de middelen om daarin verbetering te brengen.
Nadat een tijdlang, na het begin derreorganisatie-pogingen,
{J een duidelüke en merkbare stijging in het gehalte der verpleegsters
ïäjïg in ’t algemeen was te constateeren, is deze stüging tamelijk
snel opgehouden en is de stijgende lijn weer gedaald om, ofschoon ‘
hooger blijvend dan vroeger, de vroegere gehalte­lijn, van voor
de reorganisatie, te naderen. De stroom van beschaafde, ont-
wikkelde meisjes, die men verwachtte, heeft een korten tijd
gegolid, maar is spoedig in de modder verloopenl En het is heel
natuurlijk, dat ’t zóó gebeurd is.
l«,’ Behalve toch dat men, onder de opwinding, door de kreet
,,beschaafde en ontwikkelde verpleegsters", in de gemoederen, _
teweeggebracht, naast beschaafde, minder beschaafde en zelfs
ik heelemaal niet beschaafde meisjes als verpleegster aannam,
wanneer ’t maar geen dienstmeiden waren, heeft men verzuimd R
(en verzuimt ’t nu nog) den werkkring van verpleegsters zóó te . ‘
‘ maken, dat deze op den duur een beschaafde vrouw kan voldoen
en aantrekken, zóó de opleiding en de behandeling in te richten, ,
dat een beschaafde en ontwikkelde vrouw zich in dien werkkring
kan t’huis voelen en dat haar illusie’s en haar lust om in die
richting te werken, niet tamelijk snel versmoren in de grove
ïi
ar
lil
li
ë
fl