HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 690.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

l
6 «
is zoolang gü nog aan Uw vleesch, melk en zout=
potten aanzitl ‘
De plantaardige vording is in alle opzichten de
hoofdzaak en het eenig ware!
Daarin ligt het lzeil van het komend geslacht! Men
> vertelt van tortelduiven die meer dan 100 jaar oud
werden en ook van andere dieren die ver daarboven
halen. - Welnu, waarom zou dan de mensch, na-
tuurlük en gezond levende vanaf de geboorte, niet ‘
eenige honderde jaren oud kunnen worden, waar
thans toch nog leeftüden van 90 en meer bereikt `
worden, terwül het menschdom, vanaf de geboorte
en bü voortduring, zonder ophouden en dagelüks,
wordt vergiftigd, onnatuurlük en schadelijk gevoed, -
en - onnatuurlük, ongezond leeft.
Ik geloof dat leeftijden, als in het oude Testament ."“·"»
genoemd, bereikbaar zijn.
De ,,eubiotiek" die de kunst leert om gezond en
gelukkig te leven en ziekte te voorkomen geeft dezelfde
middelen om de ziekten en kwalen te genezen, en de
lichamen te herstellen.
^ Elk ziek zwak lichaam, dat niet bepaald versleten,
veroordeeld en dus herstelbaar is, kan door de natuur-
V lijke pldnlenweding weder levenskrachtig en tot ge-
' zondheid en geluk gebracht worden, zonder de medi-
cijnen onzer pharmacopoea, of de bedriegelijke hulp- i
middelen der kwakzalvers. ‘