HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 813.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

ä
18
En dan die verdere darmen die ook veel korter kunnen
l zünl . . . Welnu knip ze dan af! Veel heil
en zegen! - -
Y Maar de mijne wensch ik te behouden zooals ze
zijn! Ik zie in dat alles een bewüs te meer dat de
; bestemming van den mensch was en is om zich uit
het plantenrük te voeden!
Dit pertinent te durven verklaren is een groot
gevaar voor de Wetenschap omdat daarmede de geheele
V theorie en praktijk nagenoeg omvergeworpen zou
worden, en men met een geheel nieuwe anthroponome
leer zou moeten beginnen.
j Zoodra de menschen zich normaal­natuurlijk zullen
voeden, dat is uitsluitend plantaardig zonder toevoe-
_ ging van keukenzout en zonder drinken, dan zal het .
water bg ongesteldheid de groote rol spelen, en zullen
de meeste recepten luiden: ,,Elk uur een eetlepel
Water." -
h Ik las dat Henri IV in 40 jaren den mond niet
had gespoeld. Ik kan niet beoordeelen of Henri IV
daaraan goed gedaan heeft. Wel weet ik dat iemand
die rationeel - geheel - natuurlijk leeft den mond
niet behoeft te spoelen en door mondspoeling geen
ll voordeel kan behalen maar wel benadeeling _van zün i
` gebit. In dien zuiveren mond is geen meerdere
V zuivering noodig dan de vruchten geven. _
tl Men weet dat er geheele streken zijn waar de~
menschen slechte tanden hebben, hetgeen wordt
9, toegeschreven aan ’t water. Dus wel een bewijs dat
C de invloed van het water op de tanden erkend wordt.
j Die invloed is mijns inziens in meerdere en mindere
f‘ mate bij watergebruik algemeen. Of is het niet
onnatuurlük dat de mensch bü het krügen van tanden
dikwüls zooveel pijn ondervindt - verder dikwijls ‘
ik gedurende het geheele leven - en ze dan nog vroeg- E