HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 816.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

8 "
zeer gevreesde bacillen rondzweven, en alle menschen l
zgn zéér zeker, in die omgeving, méér vatbaar.
j Men kent de mode-geneeswüze van ,,de Klok",
‘ waarin de zieken gedurende een uur verblijven om
l r frissche lucht te ademen (een müner vrienden zat
’s middags in de klok en stierf denzelfden avond. Dat
7 pleit daarom nog niet tegen de klok). Een verblüf
van twéé uren in bedorven lucht en stank opgesloten
kan een gezonde voor het geheele verdere leven
bederven.
Als menschen eens natuurlijk gevoed zullen zijn,
dan zullen de zangers liever zingen in de buitenlucht
dan in de vunzige atmosfeeren der schouwburglokalen.
Alle menschelüke onnatuurlüke gewoonten - ge- !*"·
breken - hartstochten ­- neigingen - kwalen -
. ziekten - behoeften - begeerten ­ üdelheden -
zijn als de büen in de korf. Als de Koningin gedood .
wordt moeten de büen vergaan! . . Het zout is l
als die Koningin in de korf der menschelüke onge-
· rechtigheden. Vervloek het zout! en alle onge­_
reohtigheid en waan zullen verdwünen. Géén speciale
L overdreven zelfzuchtige liefde van ouders, kinderen,
‘ broeders, zusters, vrienden, maar ook geen vüanden -
géén standversohil ­- géén vaderland -­ geen meer-
dere of mindere voorkeur wegens huidskleur - taal ­- -
volksaard ­­ iinantien ­- maar alléén ,,liefde van
mensch tot mensch, en een mooi elkaar zoeken van
gezonde reine gestalten. - Malthus in de doofpot!
De aarde zal en kan in alle natuurlijke behoeften
der menschen voorzien.
‘ Als het dier züne jongen beschermt is dit méér
den wil om den hem bewust zwakken te helpen. 1*
l
Het komt mü voor dat de zich natuurlijk-voe· ‘

rw-uw *è www _? _ ‘§ï~