HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 9

JPEG (Deze pagina), 601.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l
I
'7
Aan willekeurige empirie werd paal en perk ge-
steld, daar de geneesmethoden naar bepaalde wetten,
naar indicatiƫn werden geregeld. En dat zij zich
wisten te vrijwaren voor stelselzucht, mocht vooral g
daaruit blijken, dat, hoewel de humoraalpathologie
nl door hen in het leven werd geroepen, deze hun
I toch niet tot onveranderlijken grondslag strekte.
rl Het was dan ook eene fout der nakomelingschap,
ii dat zij deze leer beschouwde als een volmaakt stel- ' X
sel. Zij week af van den weg door de meesters ,
aangewezen. Het uitstekend voorbeeld in natuur- gi
i waarneming gegeven door hunne voorgangers, toen i
de leer der Kritische dagen werd vastgesteld, werd
j niet door hen gevolgd. Daarentegen werden geheime
l natuurkrachten met deze feiten in verband gebracht,
en de onmiskenbare invloed der heilige getallen 3,
7 enz. aangetoond. Terwijl de vrpovoia zich vooral
grondde op de regelmatige ontwikkelingsstadia der
T ziekten, en deze laatste, onder de gunstige voorwaar-
j den van een Griekschen hemel, veilig aan zich zelve
konden overgelaten worden; verleidde deze waarne-
ming de volgelingen tot eene geheel onjuiste gevolg-
i trekking. De exspectatieve methode werd opgevat
als een lijdelijk toezien, ook bij het meest ernstig
gevaar. Verkeerde interpretatie van hetgeen Hrrro-
onuns, als vertegenwoordiger van zijn geslacht,