HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 8

JPEG (Deze pagina), 675.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

ï
I
G
toepassing der logica op de geneeskundige weten-
‘i schap, zullen wij deze laatste dienen te volgen in hare
j verschillende phasen van ontwikkeling. VVenden wij
l ons allereerst tot de vroegere perioden der geneeskunde.
Het ligt in den aard der zaak, dat het tijd-
perk buiten beschouwing laten, hetgeen beantwoordt nl
l aan het zoogenoemd dichterlijk tijdvak. De stelsels I
I hadden zich ontwikkeld zonder genoegzamen voorraad <l
~ van historische en empirische natuurkennis. Het gl
geslacht der HIPPOCRATESSEN, uit de orde der ASCLE- j
rnxnnn, wist zich het eerst te onttrekken aan den
toenmaligen, overwegenden invloed der wijsgeeren, l
i die zich hoofdzakelijk door supranaturalistische be-
spiegelingen lieten leiden. Hoewel niet afkeerig van j
l eene wijsbegeerte van het gezond verstand, zoo l
wenschten deze uitstekende waarnemers vooral de
j ondervinding tot punt van uitgang der geneeskun-
l dige wetenschap. Zij stelden tot hoofdvereischte eene
j juiste waarneming en toereikende ervaring, zoowel
l aan het ziekbed, als omtrent de genezende natuur- l
l krachten, en meenden eerst daarna gerechtigd te zijn
l tot het trekken van gevolgen. Eene verstandige
j empirie alléén kon tot volkomenheid leiden , terwijl
§ elke theoretische bespiegeling, welke den toets der
l ondervinding niet kon doorstaan , buiten beschouwing
l A blijven moest.
V