HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 7

JPEG (Deze pagina), 618.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l
ductieve en inductieve logica, van het hoogste be-
lang moet geacht worden voor den geneeskundigen.
En met noodwendigheid moet dan hieruit weder
volgen, dat ook in zijne opleiding de kennis der L,
j logica niet mag ontbreken. Zeker hebben wij ons
iii hier voor dat uiterste te wachten, waarbij aan den
· arts de eisch wordt gesteld, doorkneed te zijn in ,;
wijsbegeerte of logica. Een dergelijk voorschrift zou
jl ons in herinnering brengen de verordening, betref- [
jj fende de Salernitaansche school in de eerste helft
j der l3d° eeuw, waarbij keizer Fnnnnnm ll bepaalde,
j dat niemand zich aan de geneeskundige wetenschap-
{ pen zou kunnen wijden, tenzij hij drie jaar had i
lj besteed aan de studie der logica. Daarentegen mag,
l met ’t volste recht, van den wetenschappelijk ge-
vormden geneeskundigen gevorderd worden, dat hij
gl in staat zij juist waar te nemen en te beoordeelen,
j de resultaten van het onderzoek op doeltreffende wijs
l toe te passen, het ware te onderscheiden van het
I twijfelachtige of onjuiste, met verwerping van alle
z onvoorwaardelijk autoriteitsgeloof. ls hier het voeren
van bewijs hoofddoel, dan zal het ook noodig zijn
die bewijsvoering te toetsen aan een stelsel van rege-
len, dat voortvloeit uit eene zuivere analyse der me-
thoden van gevolgtrekking. .
Waar wij het nut willen beweren eener juiste
F
rg)