HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 6

JPEG (Deze pagina), 672.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

'l
. 7
4 .
en toepassing· der verschillende methoden van onder-
zoek, eene belangrijke oorzaak is geworden tot dien
meer krachtigon wasdom. Terwijl de wiskundige
wetenschappen hare hooge mate van volkomenheid
vooral aan de deductieve methode te danken hebben,
en zeer zeker ook alle experimentele wetenschappen _ i
er naar moeten streven deductief te worden; zoo
heeft evenwel de ervaring geleerd, dat, sintz ïeaoo

de inductie voor de laatste, als methode van onder-
zoek, aanbeval, een nieuw leven aan al hare takken l
. .. . {
werd geschonken. Verdient gelijke weg aanbeveling E
voor de geneeskunde? Zoo die vraag vroeger, in E
tijden toen het uw-og eçm boven alles gold, wellicht l
in ontkennenden zin kon opgelost worden, dan
zou een dergelijk antwoord ieder, eenigszins ver- j
trouwd met de richting van de geneeskunde in den
tegenwoordigen tijd, doen glimlachen. Hoe toch l
ware het ook wel denkbaar, dat de natuurweten-
schap, welke het hoogste doel beoogt, aan andere ä
wetten van ontwikkeling zou onderworpen zijn dan I
die, aan welke zij al hare frischheid en leven ont- l
leent. Evenwel is de gestelde vraag niet van alle
waarde ontbloot, en voor ’t allerminst overbodig te
noemen. VVant luidt het antwoord in bevestigenden
zin, dan wordt hierdoor stilzwijgend toegegeven, dat
ook de kennis dier methoden van onderzoek: de de-
L.
I
Y.!