HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 5

JPEG (Deze pagina), 570.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

`
g Edelg1‘e0tael1tba1‘e Heeren, Curatoren dezer lleegeselieel!
Weledelgestreiige Heer, Secretaris van het Cellegie van Cu-
i ratereii ! . jg
j Heeggeleerde Heer Iteeter Matgrriüerrs, Heeggeleerde Heeren è,_
j Prefessereir, zeer geachte dmbtgeiieeteii! uit
Edelaelrtbare Heeren, aan wie het bestuur van deze stad ef
i de lxaridhavixrg van het reeht is teevei·t1·e11w<l! i
W6l6tlGl®Z®Bl'g6lG61'(l6 Heeren, Meesters en Deetereu in de
g· verseliilleiide Faculteiten! Q
i Weleerwaarde Heeren, Gedsdieustleerareu! f
‘ Weledele Heeren, Studeuteir aan deze Heegeseheel!
r Eu veerts gij allen, die deze plechtigheid met uwe tegenwer-
digheid vereert!
i Geïtehte 'll0Gll00l‘(lGl‘Sl
Wanneer elders het standpunt werd geschetst, i
waarop de tegenwoordige klinische geneeskunde zich V
Y geplaatst ziet, dan verrijst als van zelve de vraag
r langs welke wegen zij daartoe geraakte. En, al
valt het niet te loochenen, dat de geneeskundige
’ wetenschap, in den meer uitgebreiden zin van het
, woord, in bloei toegenomen is naarmate en patlio- i
logische anatomie en physiologie zich ontwikkel- ·
den; zoo gelooven wij, dat eene meer juiste kritiek
4,'$· ; 1