HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 41

JPEG (Deze pagina), 599.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

39
Weledele heeren, Studenten aan deze l-loogeschool.
Gij zult het in mij gebillijkt hebben, dat ik eerst
een woord van afscheid richtte tot vroegere leerlin-
g·en voor ik u de hand bood. De verhoudingen,
in welke ik tot hen stond zullen u, dunkt mij, een
in waarborg zijn voor de toekomst. Ook hier is het,
en hoop ik, eene juiste analogie, welke mij kracht `
geeft. Waar Utrecht en Amsterdam, als plaatsen _
van onderwijs, mij steeds de nauwe verwantschap
tusschen leerling en leermeester, op hoogen prijs i
hebben doen stellen, daar mag ik hopen dat ook deze lj
Academie gelijke overtuiging bij mij zal levendig
‘¥· houden. Veel hebt gij in uwen nosnnsrnm verloren, j
l zoo als leermeester, gelijk ook als vriend. Maar f
wees overtuigd dat ik niets onbeproefd zal laten
jj om, kan het zijn, mijnen voorganger in beide op-
l zichten eenmaal te evenaren. Gij zult van mij, ,
, maar ik ook weerkeerig van u leeren en daarom .
Q moeten wij 1net vereende krachten werkzaam zijn. ·i
[_. Gelijk ik in dit uur zeide: physiologie, patholo- l
gische anatomie, kliniek, moeten voor ons het punt ;
van uitgang zijn ; maar de Logica zal, hoop ik, i,
ons tot leidster wezen, steeds gedachtig aan hetgeen
_ BERNARD zoo schoon uitdrukt in de volgende woorden:
»Si le lien qui unit la philosophie a la science vient ‘
a se briser, la philosophie, privee de l’appui ou du
o l
l
{