HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 40

JPEG (Deze pagina), 677.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

i
38
steeds mijn vorig·e werkkring. Deze is het die mij
het achter mij liggende deel mijns levens voor den
geest roept.
Hartelijk roep ik u, mijne vele vrienden, die mijn
vroegere levensstand mij leerde op prijs stellen, het
vaarwel toe. Meer in het bijzonder een woord van ii
dank voor u, Hoogedelgestrenge, zeergeleerde heeren
vAN Hassnmr en FLES voor al die blijken van belangstel-
ling, welke ik gedurende mijn geheel leven van u
heb mogen ontvangen. Maakt beiden nog lang het
sieraad uit van onzen militair geneeskundigen dienst.
Waar ik van dankbaarheid spreek, daar hebt ook
gij, hooggeleerde heeren Kürnvn en Hnirrz een duur ‘¢·
recht op mij verkregen. Nimmer vergeet ik de wel-
willendheid van u ondervonden, de moeite door u
aan mijne verdere ontwikkeling besteed.
Niet het minst roep ik het vaarwel toe aan u l
mijne vrienden te Amsterdam, waaronder gij, Wel- ,
edele heeren, militaire studenten aan het Athenaeum
illustre eene eerste plaats bekleedt. Het zou de [_.
grootste ondankbaarlieid verraden, wanneer ik u, op
deze plaats, niet mijnen hartelijken dank betuigde voor
de bewijzen van innige verknoehtheid, welke ik van
u ontving. Waarheen het lot u leidt, wees verze­ _
kerd dat mijne levendige belangstelling u steeds
volgt, maar vergeet ook gij mij niet.
i
»