HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 39

JPEG (Deze pagina), 579.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

37
mij den moed schenkt niet op te zien tegen dien
arbeid; maar zeker is het dat ik in ’t leven heb ge-
leerd, dat ijver en het voorrecht juist in datgene
werkzaam te mogen zijn, wat mij steeds het meest
aantrok in de geneeskunde, mij zullen sterken in
de opgelegde taak.
Weledelgestrenge heer, Secretaris van het Collegie
_ van Curatoren. Uwe erkende welwillendheid en
kunde strekt mij tot borg dat veel, waarin ik uwe
krachtige hulp zal behoeven, zal kunnen tot stand
komen. Ook bij u beveel ik ten zeerste de belan-
' gen van mijn onderwijs aan, daar ik de zekerheid
j heb, dat uw steun nooit te vergeefs voor die belan-
gen wordt ingeroepen.
d j Hooggeleerde Heeren, Hoogleeraren aan deze
Hoogeschool. Terwijl ik van sommigen uwer reeds
i de ondubbelzinnigste blijken mocht ontvangen, dat
j vroeger gelegde banden van vriendschap steeds nau­ ‘
, wer door u worden toegehaald, zoo geeft mij dit
I ’t vertrouwen, dat gij allen mij met welwillendheid
_, in uwen kring zult willen opnemen. lnzonderheid ,
geldt dit ook u, Hoogleeraren der geneeskundige l
faculteit. Niemand wenscht hartelijker dan ik, dat `,
ook de wetenschap ons nauw zal verbonden houden.
Dat verlies van samenwerking niet anders dan na-
deel op het onderwijs moet uitoefenen, leerde mij j
. I
i. l
i f
j r