HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 38

JPEG (Deze pagina), 625.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

36
de wetenschap, welke ons bekend maakt met de
wegen langs welke de menschelijke geest tot, op
ervaring gegronde, waarheid geraakte, een ruim
aandeel in die opleiding toekomt.
Edelgrootachtbare Heeren, Curatoren dezer Hoo- i
geschool. Toen uwe keus op mijn voorganger
viel, werd jwel door u het bewijs geleverd, met
welken ruimen blik de belangen van het onderwijs `
door u worden opgevat en werden gesteld boven be- j
krompen begrippen van nationaliteit. De tijd heeft
l geleerd, dat de uitkomsten de verwachting nog over- D
F troffen. Dezelfde leidende beginselen hebben ook nu
ongetwijfeld bij u voorgezeten. Dubbel vereerend D
was het dan ook voor mij, door u geroepen te wor-
den tot het vervullen van een leerstoel, welke op ,
zoo uitstekende wijs was bezet geweest. Maar, hoe- '
zeer de eigenliefde hierdoor ook mocht worden ge- _,
streeld, ik erken gaarne, dat dezelfde oorzaak mij
heeft doen aarzelen uwe roepstem te volgen. Een
man als nosnnsrnnv te vervangen is zeker g·eene ge-
ringe taak, en mag wellicht overmoedig heeten.
’t Is niet onwaarschijnlijk dat mijne vorige loopbaan
1