HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 37

JPEG (Deze pagina), 593.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

35
. Morphine te concluderen tot den niet nerveuzen aard
i eener ziekte, evenmin mogen wij uit de werkzaam-
heid van Jodeturn kalicum of kwikmiddelen, onder
alle omstandigheden, besluiten tot specifieke proces-
sen. De literatuur van den jongsten tijd bood, vooral
j in dit laatste opzicht, nog opmerkenswaardige voor-
I beelden van onjuiste methode.
Gij ziet het, Mijne Heeren! onjuiste toepassing
j der logica leidt veelal tot dwaling; maar, waar
li men zich nauwgezet hield aan den weg der weten-
schap door haar aangewezen, daar wierp zij de
, schoonste vruchten af. Gelijk mijn voorganger dit,
il op deze plaats, beweerde voor de propaedeutische
‘ studiën ; zoo gelooven wij, dat ook de verdere
_ studiën van den aanstaanden medicus op veelzijdige
il ontwikkeling moeten gegrondvest zijn. Aan den
ll Staat het volle recht, zich te overtuigen of het
leven zijner burgers aan onze handen mag toever-
i trouwd worden. Maar men hoede zich uit de eischen,
, welke hij op zijn standpunt stelde, het schema
‘ voor eene breede medische opleiding af te lei-
l ­ den. Gedachtig aan het mrpeg yup avnp wokken mn--
. aätoç akkwv, worde nooit vergeten dat de medicus,
juist door zijn contact met alle standen der maat-
schappij, in den ruimsten zin van het woord moet
ontwikkeld zijn, en derhalve ook aan de logica, als
l
L l