HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 36

JPEG (Deze pagina), 696.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

34 i
in dit opzicht Llzer, Zwavel, Chloorverbindingen en ,
Alcaliën het eerst aan de beurt. De practijk echter had i
i reeds vroeg·er van deze geneesmiddelen weinig nut ge-
zien. Langs dezen weg kwam cnuncnim, als ware het
bij uitsluiting, tot beproeving van den Phosphorus. Maar
‘ de Phospliorzuurverbindingen evenmin als de Phospho­ (
rus zelf hadden, bij vroegere proefneming, bevredi- l
gende resultaten opgeleverd, of wel waren in hunne
aanwending te gevaarlijk. En zoo meende hij, dat
dit element in ’t organisme moest aanwezig zijn in I,
een toestand, welke het zeer geschikt maakte tot
resorptie en opvolgende _verbranding. Het geel Phos­ jj
phoroxyde mocht hij uitsluiten, daar het een zeer Fi
onbestendig zout gaf, en dewijl het Phosphorigzuur ·
minder oxydeerbaar is dan het Onderphosphorigzuur,
· _ zoo werd dit laatste door hem verkozen, vooral
in verbinding als zouten, dewijl, bij toediening van lä
F het zuur alleen, de concentratiegraad moest bepaald
worden. `
Wanneer wij boven zeiden, dat onze geheele wijs _
van diagnosticeren meest deductief is, dan brengen |»
we ons, hier ter plaatse, vooral de diagnostische me- i _
thoden te binnen, welke zich gronden op de al of 4
niet nutte werking van geneesmiddelen, die aju2>cm­
tiöus el rzocemtdöus. Evenmin als men gerechtigd is,
in een gegeven geval, uit de onwerkzaamheid van
l .
E
, i