HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 35

JPEG (Deze pagina), 585.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

33
voordeelen wijzen mag. Zij kan haar groot nut heb-
ben voor de resultaten der therapie, zoo zij zich
uitstrekt over groote getallen in de hospitalen,
‘ onder het in aanmerking nemen van alle omstan-
digheden.
·, Maar ook de deductieve methode heeft, bij minder
rt gestrenge toepassing, hare zwakke zijden. Wij leer-
` den als hare methode kennen: het vormen eener
directe inductie, eene daaruit afgeleide sluitrede, en
f ten slotte eene verificatie. VVaar die inductie zelve
· echter onvolledig is, mag men waarlijk van het
daarvan afgeleide zich weinig goeds beloven. Dit
gold o. a. voor de leer van r. FRANCIS oi~1Uncn1LL, om-
trent de geneesbaarheid der longtering door de On-
derphosphorigzure soda of kalk. Zijne theorie was
j eene deductie van de bespiegelingen van sommige
physiologen, die beweerden, dat genoemde ziekte
= berustte op eene vermeerderde oxygenatie, en zich
kenmerkte door gebrek aan Phosphorus in ’t orga-
nisme. Voorts ging hij uit van de, overigens geheel
onbevvezen, stelling dat, bijaldien er eene specifiek
middel tegen Tuberculose bestond, dit onder de onbe-
, vverktuigde stoffen moest gezocht worden. En, devvijl
' hij in de eerste plaats hier dacht aan die zelfstandig-
heden, welke in eenigszins beteekenende hoeveelhe-
den in het menschelijk lichaam voorkomen, zoo waren
s
l
i l