HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 34

JPEG (Deze pagina), 678.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l
32
malariaiuvloeden den Kinabast in substantie aan.
Hoewel dit meermalen met vrucht geschiedde, zoo
bleef hij ook menigmalen zonder uitwerking, dewijl
de resorptie van het werkzaam beginsel, door zijne _
verbinding met den houtvezel, belangrijk werd be-
lemmerd. Het gestichte nut bleef evenwel onmis­ ,
kenbaar en leidde tot verder onderzoek. PELLETIER ,f
en cAvENtroU wendden ook hier de methode aan van i
snirrunrmun, door welke hij er in was geslaagd de r
Morphine uit het Opium af te scheiden. Hoe de ll
i zekerheid van werking klom door de isolering der
Kina­aloaloïden, behoeft wel geen betoog. En waar
ook deze langs den gewonen weg toegediend falen,
heeft reeds eene andere methode van aanwending,
of eene andere keus der verkregen praeparaten, in
den jongsten tijd, de schoonste uitkomsten opgele-
verd. Zoo werd mede, door analysering van het l
Heulsap in verschillende alcaloïden, de ervaring nl
toegelicht, die zijne prikkelende eigenschap had H
weten te onderscheiden van het slaapwekkend ver-
mogen.
Aldus wordt de overtuiging bij ons levendig dat, _
al geldt in de therapie het: post hoc, ergo propzfer
, hoc, veelal tot motto, en alhoewel deze methode als
l eene zeer gevaarlijke verdient aangemerkt te worden,
deze wijs van statistiek voeren ook op eigenaardige
i ’ l