HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 33

JPEG (Deze pagina), 607.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

31
van ziekten speelde deze methode eene hoofdrol, Er
is niet voldaan aan de eischen eener gezonde log·ica,
zoo de behandeling gegeneraliseerd wordt volgens
den genius epidemicus; tal van andere omstandighe-
den komen hierbij tevens in aanmerking. VVanneer
I aan BOUILLAUD de verdienste toekomt, het eerst te
hebben opmerkzaam gemaakt op het menigvuldig
` voorkomen van hartaandoening bij gewrichtsrheuma-
. tisme, dan waren tevens de daarbij voorkomende
hartgeruischen voor hem eene ruime bron van dwa-
j ling. Ook, uit dit laatste oogpunt, waren zijne ge-
' i volgtrekkingen omtrent het nut der aderlating op
i groote schaal, ter voorkoming der hartaandoening,
almede even onjuist, en mocht men het ontstaan van
hartgeruischen, gewis, dikwijls op rekening stellen
van het door hem ingevoerde Varnpyrisme.
r Zoolang het verband tusschen oorzaak en gevolg
niet opgehelderd is, behouden de coexisterende wer-
kingen slechts de beteekenis van eene empirische wet.
Daarom alleen zijn zij echter niet te verwerpen;
‘ want de ondervinding heeft geleerd, dat die empiri-
sche wetten, somwijlen het grootste voordeel voor de
r menschheid hebben afgeworpen; en juist de uitzon-
r, " deringen brachten ons veelal nader tot de kennis van
4 verband en oorzaak. Zoo,wendden reeds SYDENHAM
_ en, in ’t laatst der voorgaande eeuw, isnowx tegen
n
I
2
·
g ­ 1
` n