HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 32

JPEG (Deze pagina), 667.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

del tegen Roodvonk, Het voortbrengen van een
exantheem, analoog aan dat van den laatsten ziek-
tenvorm, licht op geenerlei wijs het oorzakelijk ver-
band toe tusschen het wezen der ziekte en het pro-
phylacticum.
Zoo leert ook de geschiedenis van het Arsenicum ,
en Spiesglans dat, alhoewel analogie in vele opzichten
kan bestaan, deze overeenkomst evenwel niet in alle V
opzichten mag vastgesteld worden. Immers, niet- ·
tegenstaande de nauwe scheikundige verwantschap
tusschen beiden en de identieke werking ten opzichte _ j
van het bloed, de lever, van de afname der reflex-
prikkelbaarheid en van de werking op de ademhalings- i
organen, zoo houdt deze overeenkomst voor een groot
deel op, waar zij verbindingen aangaan met de Alco-
holradicalen.
Maar behalve deze en dergelijke dwalingen in
analogie, heeft de geneeskunde nog andere fouten
van generalisatie te vreezen.
De resultaten der experimentele statistiek, zoo zij
onvolledig was, leidden ook menigmaal op het dwaal- ‘
spoor. De numerieke methode kan dan alleen waarde
bezitten, zoo de te samen gestelde gevallen werke- l
lijk gelijk zijn, en bijaldien zij wordt aangewend met "
de noodige variatie van, zoo eenvoudig mogelijk ge- ,
kozen, omstandigheden. Vooral bij de behandeling _
i l