HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 31

JPEG (Deze pagina), 621.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

29 j
Wanneer wij het nut poogden aan te toonen door
de toepassing eener gezonde logica der geneeskunde
aangebracht, dan sluiten wij daarom de oogen niet voor
de min juiste gevolgtrekking, tot welke zij menigmaal
de eerste aanleiding gaf. Maar haasten wij ons er
aan toe te voegen: door fouten in hare toepassing.
Menigmaal zetelde de bron van dwaling in de prae-
missen zelve. De waarnemingen zelve waren minder
juist; hetzij dan dat men de natuurfeiten in verband
bracht met distinctien, welke meer de taal golden 5
hetzij men, blijkens de leer der Signaturen, genees-
l middelen aanwendde tegen ziekten met welke zij
,` uitwendig eenig teeken gemeen hadden. Afgezien
_ van deze meer grove bronnen van dwaling, mag
A tegen de analogiën in het algemeen gewaarschuwd
j worden. Hoewel zij het voordeel aanbieden, dat tot
i nu toe geisoleerde feiten tot elkander worden ge-
j bracht, zoo dienen zij bovenal het bewijs te leve- _,,_
ren, dat die punten, waarin de onderzochte feiten
T overeenkomen, inderdaad diegene zijn van welke de
· overige werkingen afhangen. Door dit oorzakelijk
verband aan te toonen, wordt voorkomen dat toeval-
lige omstandigheden eene meer wezenlijke beteeke-
,. . nis verkrijgen. Als voorbeeld van dergelijke dwaling
mogen wij b.v. wijzen op den raad van HAHNEMANN,
om Belladonnatinctuur te bezigen als voorbehoedmid-
A l
· I