HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 30

JPEG (Deze pagina), 679.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

E) 28
j .
j · Vaak werd deductie ook het eenige middel om
i eene onjuiste hypothese, welke niet door middel van
i direct experiment kon gecontroleerd worden, te weêr­
spreken. Zoo werd het beweren van Gmnozzr, dat
resorptie noodzakelijk is tot het tot stand komen der
werking van den braakwijnsteen, eenvoudig weêr­
legd door eene deductie van iznnzrnmwsiçr. In dat
geval toch moest zijn braakwekkend vermogen na
inspuiting in de vaten, waardoor het centrum der
braakacte, gelegen in het verlengde merg, direct
werd geprikkeld, door geringer of althans gelijke
gift tot stand komen, dan bij onmiddellijke aanwen- ,
ding op de uiteinden van de zwervende zenuw in '
het maagslijmvlies. De uitkomst van de proefne- Z
ming bewees juist het tegendeel. j
Zooals we reeds vroeger opmerkten, zijn de wegen j
der inductie en deductie in de praktijk niet altijd g
zoo scherp gescheiden. De idee, welke bij ons tot
stand komt, naar aanleiding van een bijzonder feit, Q
omvat onwillekeurig een beginsel tot hetwelk we V
dat feit wenschen terug te brengen; zoodat, wan- A
neer we van een bijzonder geval tot eene meer al-
gemeene wet willen opklimmen: dat is induceren, wij
eigenlijk deduceren. Hiermede in overeenstemming ii
beweert dan ook BERNARD, dat er slechts eene methode
van redeneren bestaat: Zet cléclucáimz par syllogisme.