HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 29

JPEG (Deze pagina), 586.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

» 27
te splitsen in Chloroform en Mierenzure soda. Het
Chloral kan, waar vrij alcali aanwezig is, niet
blijven bestaan; maar wordt gescheiden in bovenge-
noemde componenten. Het bloed nu resorbeert het
Chloral en zijn vrij alcali verhoudt zich, gelijk expe-
j rimentatie dit aan LIEBREICH en 1>Er.soNNE leerde,
j als buiten ’t organisme. Het bewerkt de omzetting .
in Chloroform, wier bekende anaestheserende eigen-
j schappen deden vermoeden dat, door bedoelde split-
ij sing, gelijke werking zou kunnen worden verkre-
A ( gen voor ons organisme. Door deze deductie werd
i de eerstgenoemde er toe geleid, het Chloral ook
1 aan het dier toe te dienen en wel met het meest
uitstekend gevolg. Immers de uitkomst leerde dat,
l op deze wijs, de voordeelen van de Chloroform ge-
boren werden, en tevens de nadeelen van hare wer-
king, bij toevoer van ruime hoeveelheid binnen
korten tijd, werden vermeden. Het bloed toch, van
het in Chloralslaap verkeerend dier, gaf steeds nog
alcalische reactie. Het vrij alcali herstelde zich dus
altijd op nieuw in ’t circulerende bloed, en was der-
halve niet in genoegzame mate aanwezig om de Chloral-
splitsing, binnen zeer korten tijd, te bewerkstelligen.
‘· De ontwikkeling der Chloroform komt nu gradueel tot
stand, waardoor L1EBRE1cH het uitblijven van het op-
wekkingstijdperk verklaarde.
l