HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 28

JPEG (Deze pagina), 705.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l` ii Z ‘ ` T ‘ ‘ r"
26
rol in de geneeskunde dan inductie. Terwijl wij
bij de inductie eerst de afzonderlijke, uit de erva-
ring geputte, elementen bestuderen en hun oorzake-
lijken samenhang vaststellen, ten einde aldus door
generalisatie op te klimmen tot steeds hoogere wet-
I ten; zoo concludeert de deductie uit eens algemeene
waarheid tot een bijzonder geval, waarvan het gebleken §
is, dat het onder het gebied dier waarheid behoort. j
Zoo is onze geheele wijs van diagnosticeren meest _
deductief. Waniieer wij boven zeiden, dat elke we- je
tenschap er naar moet streven deductief te worden, ,
dan mag vooral de organische scheikunde, in dit l
opzicht, reeds eene modelwetenschap genoemd wor- 1
den. De omzetting, waargenomen een lid eener
reeks, wordt, onder gelijke voorwaarden, meermalen l
l bij alle te voorschijn geroepen, en het is juist wegens
hare toepassing op het gebied der geneesmiddelleer,
l dat ook hier dezelfde weg groote ontdekkingen be-
l looft. Zoo bevestigde een onderzoek van osorm
j Lrnminroii, omtrent de analogiën tusschen Aethyl·
l waterstof en de plaats grijpende oxydatieprocessen,
j aan den eenen kant, en haar gechloorde producten,
er aan den anderen kant, de reeds vroeger door LIEBIG
verrichte waarneming, dat toevoeging van alcaliën, "
W bij lage temperatuur, voldoende is om het drievoudig
ll gechloord Aldehyd, beter bekend als Chloralhydraat, ‘
5