HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 27

JPEG (Deze pagina), 580.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

25
werd bedoeld antagonisme zeer in questie gesteld.
Het moest toch gewis als een groot bezwaar gel-
den, dat giften van beide zelfstandigheden, welke
ieder op zich zelf door het dier werden getolereerd,
, tegelijkertijd toegediend het doodden. Zeer zeker
· lag het voor de hand, dit begrip van antagonisme
l nader te analyseren. Het was dan ook vooral met
dit doel dat, de te vroeg aan de wetenschap ont-
l rukte, von Bnzomn, in verbinding met BLCSBAUM en
l GSCHEIDLEN, de Eliminatiemethode hier toepaste. Te
I recht hebben zij gemeend dat, wilde men tot de
r kennis van een zuiver antagonisme geraken, in de
l allereerste plaats, de verschillende organen en weef-
sels onder den invloed van Atropine of Morphine
moesten gebracht worden. Vooral kwam, als zoo-
danig, het zenuwstelsel in aanmerking. De prik-
kelbaarheid van de verschillende zenuwapparaten,
zoowel voor hart en vaatstelsel, voor respiratie,
als voor spieren werd onderzocht. Uit ieder hun-
ner werden de gevolgtrekkingen gemaakt, nadat de
werking der overigen was geneutraliseerd. Dit veel-
omvattend onderzoek had tot resultaat, dat tusschen
Morphine en Atropine alleen van antagonisme sprake
K J kon zijn, waar ’t gold pupil, menigvuldigheid van
pols en ademhaling.
Deductie speelt, _voorzeker, geene mindere hoofd-
l