HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 26

JPEG (Deze pagina), 686.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

24 ·
ll A
j contraetie, verwijding, welke laatste echter", na rei-
l‘ niging der bevochtigde plaats en opvolgende aanwen-
ding van Atropine, wederom in contractie overging.
Terwijl men in Engeland tot de kennis van be-
doeld antagonisme geraakte door middel van het _
pliysiologisch-·klinisch experiment; zoo verkreeg, tege- ;
lijkertijd, BEHIER in Frankrijk ongeveer gelijke resul-
taten door de observatie eener zuiver syinptomatische
behandeling. ln twee gevallen van Opiumvergifti- l
ging ontstond telkenmale, wanneer de lijders uit hun j
coma gewekt werden, aanhoudende braakneiging.
Ten einde deze lastige verschijnselen te bestrijden
diende hij de Belladonna toe, hetgeen zulk een gun~ T
I stigen invloed op het verloop van het ziekteproces
ten gevolge had, dat BEHIER niet aarzelde haar hooge
, beteekenis toe te kennen als tegengif tegen Opium.
i Eene meening welke onzin, in zijn Tmité das piem-
K tes imlágèues, geheel deelde.
Het viel niet te ontkennen dat, inderdaad, in
vele gevallen van vergiftiging met Opium of Bella-
` donna, deze zelfstandigheden weêrkeerig elkanders
« geneesmiddel uitmaakten. Evenwel mocht men, bij
de zeer veelvuldige bronnen van dwaling, welke ook
in dit opzicht konden aanwezig zijn, veel verwachten A J
van proefneming op dieren. Door deze, zoomede
door experimentatie op den mensch door HARLEY,
4
I
I