HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 25

JPEG (Deze pagina), 622.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

23
korten tijd gewaagd, en dat wel gelijktijdig in En-
geland en Frankrijk; maar langs geheel verschillen-
den weg.
Eene opmerking van oonnreznv gaf enixvns aanlei-
ding, Belladonna inwendig te beproeven in die
j gevallen van koortsige hersenopgewektheid , bij welke
i het ongunstig teeken der pupilvornauwing werd aan-
{ getroffen. Eerst vijftien jaar later, bij gelegenheid
j van eene therapeutische experimentatie, vroeg THOMAS
, ยท Annnnsoiv zich af: of wellicht Belladonna niet het
j juiste middel zou zijn ter bestrijding van het coma,
met samengetrokken pupil, veroorzaakt door Opium-
J vergiftiging, en meende in twee gevallen, hem voor-
gekomen in zijne practijk, belangrijke uitkomsten te
hebben verkregen. Blijkbaar ontwikkelde zich meer
en meer de gedachte aan een antagonisme, wat
aangaat het therapeutisch vermogen van beide zelf-
standigheden. Belangrijk werd echter deze meening
gesteund toen wrmnron Jonns er op wees, dat Atro-
pine, het alkaloid der Belladonna, aangewend op
het zwemvlies van den kikvorsch, de aldaar aanwe-
zige kleinere slagaderen samentrekt, met gedeelte-
lijke stagnatie van het bloed in de haarvaten en
Ii kleinere aderen van dat deel. Door stimulerende
zelfstandigheden: Laudanum, enz. ontstond daaren-
tegen, somwijlen voorafgegaan door eene voorbijgaande
,i