HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 24

JPEG (Deze pagina), 697.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

,, 22
veld aan. Vooral levert de geschiedenis van Opium
en Belladonna in dit opzicht eene schoone bijdrage.
l Reeds in de lödc eeuw vermeldden Pnrnns PENA en
· MATTH. Lonnmus, meen e. a., dat Opium, met goed
gevolg, werd aangewend als tegengif tegen Bella-
donna vergiftiging in ’t bijzonder, en de meeste der j
Solaneën in ’t algemeen. Zij deelden mede, dat
U Italiaansche bedelaars de verbazing van het plebs
j opwekten, doordien zij hunnen dorst lesschten met j
schijfjes van den wortel dezer plant, terwijl de na- j
deelige werking bestreden werd door azijn, wijn en J i
vooral theriac. Dit laatste, dat Opium tot hoofd- l
bestanddeel heeft, werd oudtijds veelvuldig gebezigd J"
als algemeen tegengif. Bovendien vond het, inge-
volge de stellingen der ltaliaansche school, door zijne .
hyperstheniserende eigenschappen eene juiste aanwen-
A ding bij de hypostheniserende werking der Solaneën.
Gmnon nam eerst later de analogie te baat, welke
er bestaat tusschen de deliria, eigen aan den dronk-
aardswaanzin, en die, welke de vergiftiging ken-
merkten door Belladonna, Hyoscyamus en Stramo-
nium. Opium, het voorname geneesmiddel in het
eerste geval, beloofde ook goede diensten bij de '
i venena delirifacientia. De gevolgtrekking echter, ­,
dat hier ook omgekeerd, wellicht, de Belladonna aan-
wending verdiende tegen Opium werd eerst voor