HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 23

JPEG (Deze pagina), 624.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l
21
i inductiën, daar zal én de leer der refractie-anomaliën
g én die der accommodatie, ook ten onzent, ruime stof
i opleveren.
1 De geneeskunde van den lateren tijd, welke meer
f het analytisch karakter heeft aangenomen, verkreeg
de grootste voordeelen door die methode van onder-
L zoek, op welke MILL zoo bijzonder bij de inductie l
ii de aandacht vestigt. Terwijl wijziging der omstan-
digheden, bij ·de proefneming, ongetwijfeld eene
hoofdrol speelt; zoo vindt zij hare ruimste toepassing
j in de zoogenaamdo Eliminatie­methode. Overeen-
il komstig met hare beteekenis in de wiskundige weten-
·‘j` schap, waar de elementen opvolgend worden uitge-
sloten, en de oplossing slechts afhankelijk wordt
j gemaakt van de nog overig blijvende; zoo worden
i bij de proefneming de verschillende omstandigheden,
welke een natuurverschijnsel in een gegeven geval
s vergezellen, achtereenvolgend geëlimineerd, ten einde
5 daardoor te bepalen, welke dezer omstandigheden
ï afwezig kunnen zijn zonder aan het verschijnsel te
j kort te doen. Het is vooral deze methode, welke
tot controle moet dienen van zoo menige conclusie
i in de geneeskunde door overeenkomst getrokken en
ä wier juistheid nog bevestiging verdient. Het onder-
zoek omtrent de zoogenoemde antagonistische werking
, van sommige geneesmiddelen biedt hier een ruim
{
è · r"