HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 22

JPEG (Deze pagina), 671.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l
T 20
Krachtig was het bewijs, door HOPPE­SEYLER voor het i
I eerste feit geleverd, toen hij vermocht aan te too- g
nen, dat reducerende zelfstandigheden haren invloed i
V hadden verloren op de beide absorptiestrepen in het i
geel. De Gerechtelijke geneeskunde bleef niet in E
.. gebreke, om haar voordeel te doen met deze resul-
taten der spectraalanalyse. En dat ook de Therapeu-
tiek er nutte leering uit trok bewees zij door, bij ii
jl vergiftiging· met kolendamp of wel met verlichtings­
gas, het, van zijn zuurstof beroofd en daardoor voor "i
het leven onbruikbaar geworden, bloed eenvoudig j
te vervangen door ander, dat voor de gaswisseling ll
nog geschikt is. ·‘j`
i Aunnisnueronn en LAENNEC brachten de geruischen,
welke aan de borstkas hoorden, in verband met
_ den toestand der daarin geplaatste organen. Suomi- i
ontwikkelde de hypothese, dat deze geruischen ge-
heel waren terug te brengen tot acustische wetten. o
Zijne proefnemingen, zoomede die van snrrz, zAM- g
ixiinnn en wmrmon gaven aan die meening den noo- ä
digen steun.
Maar waartoe elders gezocht, wat ons vader- e
land, wat de stad onzer inwoning in zoo ruime mate i
bood. Zal ik behoeven de namen u te noemen van ;
`_ onzen nonnnns, van onzen onsterfelijken oimirnn. ln W
Vi waarheid, waar het ons te doen is om geniale .
(
y
1