HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 21

JPEG (Deze pagina), 612.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

19
i belet het kooloxyde, zoo redeneerde hij verder, de
omzetting van de zuurstof in koolzuur, en blijft
daardoor de helderroode kleur van het slagaderlijk
T bloed besta.an. Het aderlijk bloed der vergiftigde
dieren moest dan echter, evenals het slagaderlijk, I
j zuurstof bevatten. De proefneming was evenwel
hiermede in strijd. Terwijl men toch de zuurstof, i
Q aanwezig in normaal bloed, door waterstof kan uit-
jj i drijven; zoo gelukte dit hier noch bij het aderlijk, ii .
" noch bij het slagaderlijk bloed. Evenmin werd eene
l_ belangrijke hoeveelheid koolzuur verplaatst. De zuur-
l . stof kon dus ook niet zijn overgegaan in koolzuur; met
welke veronderstelling bovendien de kleur van ’t bloed
in strijd was. Als nu nam hij zijne toevlucht tot een ,
anderen verklaringsgrond. Daar ook uit het slagader-
lijk bloed geen zuurstof meer was verkregen, zoo was
het denkbaar dat deze laatste door het kooloxyd was
verdreven. Ter controlering werd slagaderlijk bloed,
van de lucht afgesloten, in aanraking gebracht met eene
bekende hoeveelheid kooloxyd. Na innige vermenging
` i was de Oxyhaemoglobin verdwenen en een groot deel
der zuurstof uit de vloeistof getreden; terwijl eene
` daaraan beantwoordende hoeveelheid kooloxyd zich op
l , zoo vaste wijze had verbonden met de Haemoglobin
van de bloedlichaampjes, dat zij noch door zuurstof,
j noch door eenig ander gas kon worden uitgedreven. i
I er
,z
·
l

. V