HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 20

JPEG (Deze pagina), 683.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

lS
rH11>rs. Toen hij dezen jongen nu later inoculeerde
met stof, afkomstig van de kinclerpok, bleef de uit-
werking· der inoculatie achterwege. Zoo werd deze
inductie den nakomelingen ten zegen. g
Ook waar we de geneeskunde niet preventief, Y
maar meer curatief zien optreden, wierp deze methode (ij
voordeelen af.
De vergiftiging door kooloxyde, het hoofdbestand-
T deel van den zoo te recht gevreesden kolendamp en
van het, niet weinig minder schadelijk, verlichtings- al
gas, was voor ornunn Bnnimnn de bron eener schoone J
reeks van onderzoekingen. Ten einde zich nader
bekend te maken met het giftig vermogen van dit A"
gas, deed hij het door een hond inademen. Onmid-
dellijk na den dood werd zijne aandacht vooral ge-
boeid doordien, zoowel het aderlijk als slagaderlijk
bloed helderrood gekleurd was. Ook bij andere
A diersoorten werd hetzelfde bij herhaling gevonden.
Bnmvnnn trachtte dit feit door eene hypothese te
verklaren. De helderroode kleur, zoo dacht hij, is
meer in ’t bijzonder eigen aan het slagaderlijk bloed ‘ g
en is geëvenredigd aan de, in ruime hoeveelheid,
aanwezige zuurstof; daarentegen hangt de donkere ·
kleuring van het aderlijk bloed af van het verdwij- {
i, nen der zuurstof, zoomede van de aanwezigheid van
Vi eene veel grooter hoeveelheid koolzuur. Wellicht j
l
l
l
l
’l