HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 19

JPEG (Deze pagina), 599.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

l'7 i
de groote sterfte, tevveeggebracht door de pokepide­
mien, te bestrijden door inenting met de smetstof `
zelve, en hierdoor slechts dit resultaat Werd verkre-
gen, dat eene dergelijke inoculatie, geschied ten
tijde dat eene epidemie gunstig verliep, het individu
[ de voordeelen schonk van een minder gevaarlijk ver- l
i loop en immuniteit tegen volgende aanvallen, - rijpte
Q bij nnvvknn Jnnivnrt de idée der koepokinenting. Hij
E Werd opmerkzaam op het feit dat, bij het melken
i van aan pokziekte lijdende koeijen, de handen werden
aangetast door verztvering met zwelling en ontste-
king. Tevens verbond zich hieraan de waarneming, dat
dergelijke individuen nimmer aangetast werden door .
i de kinderpokken. Aan deze ondervinding, opgedaan
onder het landvolk van Gloztc/wsäersïmwe, en die,
i verkregen door de lnoculatie, scheen de meer alge-
j meene wet tot grondslag te liggen: dat sommige
overeenkomstige ziekten het vermogen bezitten im-
,' muniteit te verzekeren aan hen, die er eenmaal door i
i Waren aangetast. Deze hypothese, gegrondvest op l
een betrekkelijk gering getal goed geconstateerde
gl , gevallen, was voldoende tot het maken eener induc-
Z tie, dat koepokinenting een preventief middel was
tegen kinderpokken. Dit leidde tot verifierende proef-
neming. JENNER bracht de vaccine van de hand
eener melkmeid over op een achtjarigen knaap Janus `
2
n`