HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 18

JPEG (Deze pagina), 667.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

E

Ter oplossing der verschillende vraagstukken in
T de geneeskunde is het allereerst noodzakelijk, eene
i analytische studie der verschijnselen van het leven
te bewerkstelligen. Behalve nauwkeurigheid in ob-
servatie en inachtname der verschillende omstandig- _
heden, onder welke de proefneming geschiedt, heb- r
ben wij vooral het hoogste gewicht te hechten aan
die methoden, welke de logica ons biedt. Inductie
. en deductie, als hoofdwegen van onderzoek, zijn
T evenwel in de practijk niet altijd streng te scheiden. In
Terwijl we, in ’t algemeen, aan de eerste den in-
terrogatoiren vorm toekennen, welke van het bijzon-
dere tot het algemeene opklimt en derhalve een
oordeel trekt uit minder algemeene; zoo stellen wij T
de deductie aan haar tegenover als de meer de- .
monstratieve, welke omgekeerd van het algemeene
tot het bijzondere besluit, en aldus een oordeel trekt _“
uit even of meer algemeene.
De inductie zoekt een tal van feiten, welke in
eenig opzicht met elkander overeenkomst aanbieden. {
Eene hypothese neemt het algemeen feit, dat in elk ,
der gevallen is waargenomen, in zich op, en tracht ’
steeds het verband aan te toonen tusschen oorzaak en V
gevolg. De proefneming toetst ten slotte de hypothese
aan de ervaring.
Vi Terwijl men reeds vroeger er naar gestreefd had