HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 17

JPEG (Deze pagina), 633.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

I
I
, 15 l
tische wijsbegeerte de geneeskunde onder de proef-
ondervindelijke wetenschappen eene plaats aanvvees, I
ondervinding als haar eenige bron erkende en juist
denken en gevolgtrekken, ook hier, onmisbaar Werd
bevonden, - eerst toen scheen een betere dageraad I
te gloren. De weg toch door Baoo ingeslagen kon,
bij te eenzijdige opvatting, vvaartoe het Dow/t t/eiwit I
but try de onxvillekeurige aanleiding werd, zonder
meer, de voorspelde vruchten niet afxverpen. Gevi- _
visecteerd vvas er reeds lang, maar de resultaten had-
den zich beperkt tot eenvoudige observatie, en alleen
die methode, Welke aan waarneming en experinientatie
eene juiste logica wist te verbinden, had de toe- I
komst der geneeskunde in hare hand. VVaar even-
I wel KANT aan het kenvermogen eene veel te groote
I heerschappij toekende; vvaar SCHELLING de hoogste
r natuurvvetten alleen door bespiegeling bepaalde, daar I
I mocht eene dergelijke combinatie slechts met de groot- ,
, ste omzichtigheid in toepassing gebracht worden.
I Steeds blijft het hoofdvereischte met behulp van re- I
denering onze ideen methodiek te toetsen aan de
feiten: » Une main habile sans la tête qui la dirige
est un instrument aveugle; la tête sans la main qui
4 réalise reste impuissante," zegt BERNARD; en het is
t merkvvaardig hoe hij, juist in deze opvatting, ver-
; schilt van zijn leermeester irssnnnm. `
I
;