HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 16

JPEG (Deze pagina), 696.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

i I
. I
l4
Opwekbaarheid, prikkel, opwekking, gestennd door
mannen als BRONVN5 toepassing der zoogenoemde phy-
s siologische grondslagen, maar te eenzijdig opgevat
door uitbreiding van het inflammatoir beginsel, zelfs
tot de eenvoudigste darmaandoening; huldiging van de R
ri priori opgevatte meening, dat het te voorschi_jn roe- I
pen van overeenkomstige ziektevormen de primitieve
afwijking zou kunnen herstellen , verdeeling der ziekte-
i vormen naar de nutte uitwerking der aangewende ge-
H neesmiddelen, mochten ook al verdedigers vinden in
BROUSSAIS, HAHNEMANN en RADEMACHER, - alle kwamen
zij daarin overeen, dat de stelsels berustten op begin-
selen, welke zelve, in meerdere of mindere mate,
onbewezen waren. Hoe ook de benamingen mogen
gewisseld hebben, zij verrieden steeds gemis aan ken- ·
nis. Gelijk in de wiskundige wetenschappen, was i
ook hier eene idee, in meerdere of mindere mate j
gegrondvest op waarneming, het punt van uitgang i
en gold alsnu voor absolute waarheid. Hieruit werd
logisch afgeleid en geraakte men van het eene ge-
volg tot het andere, zonder de noodige controle door
experimentatie. Aldus bouwde men een systeem
dat logisch was, maar weinig of geen wetenschap-
pelijke waarde bezat, dan in zoover het aanleiding '
W werd tot een tal van nieuwe waarnemingen.
V Eerst toen, op ’t eind der vorige eeuw, de Kri- l
ï