HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 15

JPEG (Deze pagina), 621.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

­
13
Werd nu het beweren van Bo12RHAAvE, dat de ge-
neeskunde zich had vrij gemaakt van alle sectenleer,
ook voor het meerendeel gelogenstraft, niet alleen
door zijn eigen humoraalsysteem, maar evenzeer door , ,
L de solidaire richting van F. HOFFMANN, zoo blonk
l` . beider logische geest te meer uit in het therapeu­ j
tisch gedeelte. Terwijl de een, door den grootsten j
eenvoud bij het voorschrijven van geneesmiddelen,
hunne studie zeer vergemakkelijkte, zoo wenschte i
de ander hunne werking steeds te bepalen naar proef, `
waarneming en ondervinding. i jj
Hoe hoog de verdiensten van deze en andere ver-
dedigers van ware wetenschap ook mochten geroemd
worden, de vorderingen waren steeds betrekkelijk ge-
ring te noemen. Stelselzucht had te diep wortel ge-
schoten. Een Arc/mcus, eene ziel, levenskracht,
gewijzigde menging, scherpte, als anderszins, werd
aan de verschillende theoriën te gronde gelegd; ter-
I wijl STAHL,S P/tlogéstoot, of juister de zuurstof, als l
de kern van jongere stelsels, ruime aanleiding werd j
‘ tot de deduotie der antiphlogistische geneeswijs. Zoo
werd de longtering opgevat als het gevolg van over-
vloed van zuurstof; inademing van zuivere lucht,
wegens haar groot gehalte aan dit element, hoogst
schadelijk geoordeeld en verblijf in de hieraan meer
· arme luchtsoorten aangeprezen. ;

. 1 a l