HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 14

JPEG (Deze pagina), 678.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

12
hebben bestudeerd ," zoo schrijft hij , » keerde ik naar
London terug en oefende aldaar de practijk uit.
Weldra werd het mij klaar, dat het beste middel
tot verdere ontwikkeling in de geneeskunde bestaat
in oefening en ondervinding.” Het stond bij hem
vast, dat de medicus, die met eigen oogen de natuur-
phenomenen op ijverige wijs bestudeert, noodwendig
moet uitblinken in het vaststellen der ware aanwij-
zingen tot genezing. Met de natuur tot leidsvrouw,
leefde bij hem de overtuiging, dat men nimmer van den
rechten weg kon afwijken. Tegen heete ziekten meende
hij, op grond van onderlinge overeenkomst, eene al-
gemeen geldende en op ervaring gesteunde genees-
wijs te kunnen vaststellen; maar hij wist, eveneens,
zich van de resultaten van dergelijke ondervinding te
ontdoen, wanneer andere momenten wijzigend inwerk-
ten. Zoo aarzelde in 1665 niet, tegen de toen te `
Londen heerschende pest, op grond van waarneming
en juiste gevolgtrekking, eene geneeswijs in te voe- E
ren , juist tegenovergesteld aan de tot dien tijd gebrui-
kelijke. En wanneer wij in dat geval in hem een i
aanhanger aantreffen der ontstekingwerende methode,
dan vergeten we evenmin dat hij het was, die niet-
tegenstaande veel strijd, den koortsbast in zijne
rechten wist te handhaven en het: Opdam me Iwrcle
wort sedert sad cxcimt, uitsprak. '