HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 13

JPEG (Deze pagina), 624.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

_ ll
ductiën, lange zuiver mathematischen weg, maar al
te dikwi_jls met de ervaring in strijd te Het
traag vloeiende, taai geworden bloed vormde, als
werktuigelijk impediment, het algemeen ziektebegin-
sel. Genezing door werktuigelijk ingrijpende genees-
i middelen, te werkzamer naarmate zij meerdere zwaarte j
bezaten, was de voor de hand liggende gevolgtrek- j
king. Vanhier de voorkeur, welke deze school, i
b.v. bij milt- of leverkanker, aan het zevenmaal
specifiek zwaarder ijzer gaf boven de verschillende ‘
_ zelfstandigheden van plantaardigen oorsprong. ,,
Desniettegenstaande mag veilig beweerd worden,
dat we in de l'7"° eeuw den overgang aantreffen
tusschen de methode van vroegere en die van latere I
tijden. Toen FRANCIS BACO Lord vunumiiu, in zijn N0-
vum mïqamem scvfemtáammz, den juisten weg had aan-
, gewezen in zijne woorden: »Sipcs est mm in vfozcluctiovte
j ’l2@7'6L, maakte autoriteitsgeloof in de natuurweten-
[ schappen plaats voor waarneming. En wel was het ·
l te betreuren, dat die woorden meer van toepassing j
‘ werden voor ontleedkunde en physiologie, dan wel
voor de geneeskunde in engeren zin des woords.
Gelukkige uitzondering op dezen regel zien wij in
eenen svnENHAM. Kenmerkend geeft hij zijne rich-
ting terug onder de volgende bewoordingen: » Na
gedurende eenige jaren de geneeskunde te Oxford te j
In
, .s Y