HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 12

JPEG (Deze pagina), 693.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

10 `
Hnriinonr en symërns, eenige onvolkomen waarg·eno-
j men, scheikundige feiten ten gronde leggen aan
hunne geneeskundige theorien. De aanwezigheid van
een schadelijk zuur of alcali; of ook eene stoornis
der scheikundige samenstelling der vloeibare of vaste
deelen van het lichaam, was de eenige bron van i
ziekte , en daarom deduceerde de scheikundige_school,
dat alle geneesmiddelen moesten werken door het te
weeg brengen van scheikundige veranderingen in
het organisme. Maar, noch de grondslag der theorie,
noch hare deductie waren aan de ondervinding ge- _
toetst. En de treurige gevolgen bleven dan ook in
al dc practijk niet uit. De groote sterfte, welke eene,
in lGG9 te Leyden heerschende, kwaadaardige koorts
ik kenmerkte en twee derde der bevolking ten grave
sleepte, werd, voor het meerendeel, svnvius nn LE Boe
tot grief aangerekend. Na de scheikundige leer van vrm «
nnLMoNT te hebben omhelsd, zocht den oorsprong der j
j ziekte in verstopping van het pancreas door scherpe alca- I
lische vochten en, met de meest onvermijdelijke conse-
quentie, werd dan ook het rijkelijk gebruik van planten- `
,, zuren in plaats van den kinabast door hem aanbevolen.
jl Al mocht nu het mechanisch stelsel van het vo-
l rige verschillen door meer juiste punten van uitgang,
{
i en zijn zwaartepunt vinden in HARVEY7S ontdekking
inf en in sanccronrus leer; zoo bleken ook hier de de-

jl
à
je
gt.