HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 11

JPEG (Deze pagina), 570.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

9
eigen ervaring of, met de noodige voorzorgen, van
die van anderen en, waar die beide ontbraken, door
de overeenkomst der gevallen ter hulp te roepen.
Werd aldus, aan den eenen kant, de weldadige E
invloed der logica erkend, en verhief men zich
daardoor boven de oppervlakkigheid eener ruwe em-
pirie; zoo wachtte men zich wél, aan den anderen
j kant, de rede te verheffen tot uitsluitenden toetssteen i
i van hare gevolgtrekkingen. Het vele goede, bevat i
in eene dergelijke leer, was dan ook voorzeker de ‘
voorname oorzaak, dat zij zich een tal van aanban­ jj
E gers verwierf, die, óf wel tusschen beide uitersten het
i juiste middenhoudende, óf wel uit alle stelsels het
beste overnemende, veel goeds aan den voortgang i
der wetenschap beloofden.
j Met recht had men dan ook de verwachting mo-
gen koesteren, dat men den eenmaal ingeslagen weg
zou zijn blijven bewandelen. Maar, gelijk de ge-
schiedenis van het politieke leven ons zulks dagelijks _ l
B leert, gelijk die der geneesmiddelen ons dit in zoo
I menig voorbeeld bewijst, wat goed en nuttig is, zien
wij soms voor geruimen tijd verdwijnen, om later
weer op den voorgrond te treden. Eene nutte be-
weging van vooruitgang schijnt, door niet altijd even
' bekende oorzaken, in dien vaart te kunnen worden
gestuit. Immers zoo zien wij thans, door Pnnnonnsns, 1