HomeOver de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskundePagina 10

JPEG (Deze pagina), 668.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 26.37 MB

8
leerde, en de invloed van PLAtro’s levensleer, op ge-
heel willekeurige wijs verdicht, waren oorzaak, dat
l zij de zuivere begrippen der rede beschouwden als
de ware punten van uitgang ook voor de genees-
· kundige wetenschap, en dat de ervaring de plaats
moest ruimen voor bespiegeling.
De vier elementaire vochten van het menschelijk
lichaam, en de daarop gebouwde humoraalpatholo­
lv gie, bleef aldus, gedurende eeuwen, het steunpunt l
van alle dogmatieke stelsels. Toch wist de geest
des onderzoeks zich, somwijlen, te ontslaan van de
kluisters hem aangelegd door ijdele bespiegelingen, l
j· welke den kraclitigen vooruitgang eener zoo schoone
wetenschap belemmerden. Enkele uitbreiding in
l natuurlijke geschiedenis en ontleedkunde bewezen dit.
j Vergeten wij daarbij den hoofdvertegenwoordiger der
l Dogmatici, eknnivus niet, die reeds toen eene methode j
van experimentatie in de wetenschap had ingevoerd,
l welke hem in staat stelde, uit de opheffing der
i functiën van een of ander orgaan, te besluiten tot B
j het nut voor ’t organisme. De uitkomsten waren I
j echter luttel. Het gemis aan ervaring deed zich
weldra op levendige wijs gevoelen. Was het te
l verwonderen, dat men, wederkeerende tot de grond-
_ beginselen eener wijze empirie, trachtte op te klim- '
men tot het onbekende door het gebruikmaken van
KJ E