HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 9

JPEG (Deze pagina), 608.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

7
( heerschte, heeft nu de genetische zich doen gelden , welke
naar de wording van iederen vorm vraagt, en hare vvare
beteekenis tracht vast te stellen door onderlinge vergelij- j
king der verschillende takken van denzelfden stam, evenals
de vergelhkende ontleedkunde de beteekenis van een be-
- paald orgaan opspoort, door nategaan, Welke rol dit in
· de verschillende dierklassen speelt.
De Wijsbegeerte, oorspronkelijk als kosmologie, zelf ·
j een tak der reale wetenschap, heeft zich later, met
souvereine verachting der werkelijke wereld, op de trotsche
g ofschoon nevelachtige hoogte der idée geplaatst, en
meende, uit haar alleen het heelal te kunnen construeeren.
E Toch ook zij is nu tot juiste vvaardeering van het rea-
l lisme gekomen. Ook zg begrijpt, dat de laatste en hoogste
i · problemen van den menschengeest, de verhouding van
, kracht en stof, van geest en iwereld, de mogelijkheid
j der zintuigelijke waarneming, het ontstaan der taal,
, en hoe zij allen mogen heeten die onopgeloste vragen,
niet eens kunnen worden bediscussieerd, veel minder
ij beantwoord, zonder uittegaan van de naauvvkeurige ge- i
jl gevens der empirische wetenschappen. Slechts op het
fondament van het realisme - dat is ook hare beken-
‘ tenis ­­- kan het idealisme zijnen bouvv opvoeren.
j In de rechts en staatsvvetenschap heeft de omwenteling,
, welke de maatschappä ten gevolge van den invloed der
_ natuurvvetenschap ondergaan heeft, doo1· de reusachtige
l uitbreiding van techniek en nijverheid, door de altijd
P
E , a