HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 8

JPEG (Deze pagina), 626.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

·s
1 6
klassieke letteren, en sedert Newton door denatuurwe- {
I tenschap. Op dit oogenblik beheerscht de richting van deze
laatste dermate ieder gebied van het menschelijk denken,
dat geen vak van studie aan haren invloed zich kan
onttrekken. Zelfs de schijnbaar meest terzpde liggende,
zooals b. v. de theologie, zijn gedwongen binnen haren l
kring te treden. Want, in zoover de godgeleerdheid de [_
4 oude richting volgt, is toch ook zij genoopt, de schep-
pingsgeschiedenis des ouden verbonds of de wonderver­ j
‘ halen van het nieuwe, door veranderde uitlegging in
overeenstemming te brengen inet de elementen der Geo-
logie en Physica; in zoover modern is, op de ge-
schriften, welke den grondslag van het geloof vormen, _ l
kritiek uitoefent en den godsdienst in ‘t geheel als een
tijdelijk product van den inenschengeest, niet als een open- l
baringsgesteente opvat, ontleent hare analytische
methode aan de natuurwetenschap, en beschouwt haar .
onderwerp met het oog van den natnurvorscher. ·
De taalkunde is niet slechts, doordicn van de physiologie
den grondslag voor de wetten der klankvorining heeft
ontvangen, in nadere betrekking tot de natuurwetenschap jl
gekomen, maar zig heeft door hare linguistische
richting, doordien zij de ontwikkelingsgeschiedenis tot V
beginsel heeft genomen en vergelijkende taalkunde á
is geworden, zich geheel en al geplaatst op het stand- ,
punt der vergelükende ontleedkunde. ln plaats van de i
, logische Grammatica, welke in de klassieke philologie
a
l
»