HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 30

JPEG (Deze pagina), 637.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

Edel Grootachtbare Heeren Curatoren!
Toen ’s Konings keuze mij riep tot dezen leerstoel, 2
heb ik wel een oogenblik geaarzeld, daaraan gevolg te i`
geven. Want èn dankbaarheid jegens Groningen, waar
ik het eerst Nederlandsche gastvrijheid in zoo hooge ·
mate heb genoten, èn eigenbelang ontraadden dat
beroep aan te nemen. Maar zwaarder dan beiden woog r
bg mij de gedachte, dat ik aan deze hoogesohool, welke A
onder Uwe aegide den leeraar zoo ruime hulpmiddelen
voor het onderwijs aanbiedt, beter en op grootere schaal
in staat zou zgn, mnne krachten ten dienste van die- Q
genen te stellen, welke de hoop en de toekomst der
‘ maatschappij zün. Deze bekentenis meen ik op dit oogen-
blik te moeten afleggen. ·VVant ik begräp wel, dat Gn,
die met angstvallige liefde voor de belangen dezer universi­ l
teit waakt, 11iet geheel zonder zorg door een ander de plaats
zult zien innemen van mijnen hooggeschatten voorganger,
P
' van Evers, wiens ijver voor het onderwijs, wiens
liefde voor znne leerlingen, wiens hart voor de ln- j
ders door allen hoog gewaardeerd znn. Nu dan, moge ,
müne kracht ook te kort schieten, om het verlies te "
doen vergeten, de opvatting welke mg deed besluiten
een ambt aan deze hoogeschool te aanvaarden, zal U
eene waarborg zijn, dat mün wil goed is. Vergunt
mg dan ook mij in uwe genegenheid en hulp aan te
bevelen, waar ik zulks in ’t belang van het onderwijs t
mocht noodig hebben. Persoonlnke belangen zijn mij »~
r
«