HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 29

JPEG (Deze pagina), 581.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

l
j 27
voor de diagnose had leeren kennen. Maar het nihilisme
' l was gelukkig alleen een overgangsstadium. Nadat door
° de meer nauwkeurige diagnose de mogelijkheid gegeven
_ was, het ziektebeeld objectief optevatten, en zoodoende
de voorwaarden scherper te praeciseeren waaronder een
geneesmiddel züne werking ontvouwt, kon ook de Em-
‘ , pirie de haar in waarheid toekomende rol vervullen. Al
{ wist men nog niet op welke wijze het middel werkt, I
g men kon nu ten minste bepaald zeggen , in welk geval het
j werkt. En daarmede heeft men in onzen tijd den grondslag
j gewonnen ook voor eene objectieve Therapie. De wegen,
j langs welke deze zal worden geboren, zijn reeds door
j enkele met gelukkig gevolg betreden. Het experimen-
t teele onderzoek naar de physiologische werking van een
Y geneesmiddel, de vergelijking der resultaten daarvan met
j die der kliniesche observatie en ondervinding, en de lo-
E cale toepassing van het middel tegen de lolcale stoornis,
, dat zijn de bronnen, waaruit de moderne therapie hare
kracht put. Haar ideaal zal bereiken, wanneer
in verband met de vorderingen der aetiologie, zich zelf
t zal hebben overbodig gemaakt, en in plaats van Therapie
er slechts nog sprake zal zijn van Prophylaxis en Hygieine.
Dat worden de medeeijnen der toekomst. Lang zal nog de weg
daarheen zijn - maar het tegenwoordig karakter onzer
wetenschap geeft ons de hoop, dat ook dit doel niet
onbereikbaar zal blijven.