HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 28

JPEG (Deze pagina), 669.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

.»> .·. ­-. ïe•,,.·~.~-:.­‘>`;;...,, _ _ r,

l
26 i l
wij ons over het weinige zekere dat aangaande andere toe- `
standen reeds hebben erlangd. En dit kunnen wij te meer, · i
omdat de winst, welken de therapie nu reeds uit dergelijke 4
onderzoekingeni heeft getrokken, niet gering is. Voor
de diphterie toch mogen wij dientengevolge aannemen ,
dat deze ziekte oorspronkelijk van localen aard is en door
locale toepassing van geneesmiddelen , welke direct op ,

het protoplasina werken, zal kunnen worden bestreden.
Ja, de geheele leer der desinfectie is uit de genoemde on- E
derzoekingen van aetiologischen aard geboren.
In het beginsel der locale toepassing van geneesmiddelen bij
locale aandoeninig, dat in zoo nauwen zainenhang met de ae­
· tiologisohe onderzoekingen staat, vertoont zich een der voor- j
Q naainste bewijzen van vooruitgang van onzen tijd ook op het
gebied der Therapie Juist de wetenschappelijke geneeskunde
had naast het licht, dat over Diagnostik en Symptomato­ j
· logie verspreidde in het begin ook eene diepe schaduw op de {
i Therapie geworpen. De kennis der rnaterieele orgaanveran­ l

,' deringen als oorzaak der functiestoornissen op de eene zijde , j
­ I en die van het cyclische beloop veler ziekten op de andere
zijde had tot gevolg dat men aan eene geneeskun st l`
. geheel wanhoopte. Natuurlijk , de zoogenaamde zuivere i
V ondervinding, welke zich steeds binnen de nauwe grenzen
L van het subjectivisme bewoog en met weinige uitzonde-
ringen slechts op de denkbeeldige gevolgtrekking van
>>post hoc ergo propter hoc" steunde , kon geenen ge-
neesheer meer bevredigen die eens objective methoden ` Q