HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 27

JPEG (Deze pagina), 623.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

ä 25 ï
geheel de aanwezigheid van den mioroooeous bewezen. Juist
V, bg die ziekten, welker oorzaak wg nu reeds het liefst mochten
kennen, bg Typhus en Cholera is van parasitaeren oorsprong,
zoo zeer hg ook waarsohgnlgk is, nog hoegenaamd niets ze-
ke1·s bekend. Zelfs is de vraag nog controvers, en alles be-
halve beslist, of zg in ’t geheel oontagieus zgn. Iedereen kan ·
{ daaromtrent wel eene meening hebben en ze des noods ook _
{ met klem uitspreken, maar wetensehappelgke zekerheid t
t bestaat er niet. Daarom kan bg Typhus en Oholera ook
E nog niet de vraag naar den aard van het Contagium
worden bediscussieerd, maar er moeten eerst door verdere
i observatie alle nevenoorzaken worden nagegaan , welke
E het ontstaan en de verspreiding dezer ziekten bevorderen, ·
i om uit de eoincidentie van een en ander, zooals b. v. uit de
voor enkele steden als Munchen en Berlgn met zekerheid
g aangetoonde overeenkomst in sehommeling van den stand
l van het grondwater en de frequentie van den Typhus,
i de rnogelgkheid van zamenhang tusschen beide met ze-
kerheid te kunnen aannemen. Voorloopig moeten wg,
. wat Typhus en Cholera betreft, voldaan zgn met de
. kennis van den weg, langs welken wg mogen hopen
zekere resultaten te verkrggen. Want nu reeds valt
nauwelgks meer te twgfelen, dat het overigens nog niet
nader gekende Typhusvergif in niet weinig gevallen mid-
dels het drinkwater in het mensohelgke ligohaam wordt
ingevoerd, en verder onderzoek zal zeker nog andere wegen
,_ der verspreiding leeren kennen. Maar verheugen mogen