HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 26

JPEG (Deze pagina), 665.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

24 ä
smetstof mogen worden aangezien, en zoo mede ook als
middelijke ziekteoorzaak, al weten wü ook niet hoe zä V,
werken. Maar daa1·uit blükt nog niet, dat in hen ook
de laatste en primaere ziekteoorzaak moeten worden
gezocht. Want de mogelijkheid bestond, dat zij zelf eerst
onder den invloed der specifieke, nog niet nader gekende
oorzaak, in het ligchaam zich ontwikkelen, en door im- ,
praegnatie met stoffen, welke door ültratie niet te scheiden j
zün, vergiftig worden. Doch hoe zou dat mogelijk zän?
dan moesten de Bacterien spontaan kunnen ontstaan!
Maar het spontane ontstaan van organismen wordt door
de wetenschap ontkend. De oude sträd van Needham en
Spallanzani is lang door Pasteur beslist! Neen, verre j
· van daar! De proeven van Bastian, welke de mogelijkheid
der generatie aequivoca aantoonen, z§n door Bourdon
Sanderson, die ze eerst zelf heeft bestreden, en door Hui­ j
zinga, die scherpere controlproeven heeft bpgevoegd, wel
degelük bevestigd, zoodat de cardinale vraag der Abio­ i
genese alles behalve beslist is. Daarom meen ik, dat
p zoolang men aan een spontaan ontstaan der Bacterien .
in weefsel en bloed kan denken, men ook bä de genoem- .
de zielïtetoestanden niet aanstonds eene primaere betee-
. kenis voor hen mag in aanspraak nemen, dat men in
E de Bacterien voorloopig wel de dragers van de smetstof mag
i zien, en zoodoende de middelijke, maar nog niet dGlO11LI.'ldd6­
lplïe ziekteoorzaalï. Met opzet zeide ik zoo pas >>b§ de ge-
noemde ziektetoestanden" want slechts voor deze is in ’t ,_