HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 25

JPEG (Deze pagina), 585.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

l 23
l Hallier met den vurigen ijver eens apostels der parasi-
i l , tenleer in het bloed van iedereen, die eene besmettelüke
ziekte had, kogelbalterien, den van hem zoogenaamden
miorocoecus zag, scheen het werkelnk, als of voor Pokken
en Typhus, voor Roodvonk en Cholera het Contagium
ad oculos gedemonstreerd was. Zoover is het nu voorloopig
wel nog niet gekomen, want naar het oordeel der meest be-
jl voegde deskundigen heeft Hallier zich erg vergist, wanneer
l hij uit ieder schimmel micrococcen laat voortspruiten , en in
1 iedere cel, hoe ook in het bloed gekomen, kogelbacterien
l
Q ' ziet, maar dit mag toch als resultaat van een nauw-
ï Y keurig en onbevooroordeeld onderzoek worden beschouwd
E dat in den inhoud der Vaccine en Variolapuisten, in het
j diphteritisch beslag der slijmvliezen, en in de etterhaarden
j der Pyaemischen en Septicaemischen constant Bacterien
l worden gevonden. En dat het voorkomen dezer orga-
il, nismen in de genoemde toestanden in zeer nauwen za-
lf menhang met de ziekte zelf staat heeft het experiment
mijns inziens bewezen. Want nadat men, naar de voor-
ii gang van Cheauveau, door liltratie, of, door de bacterien
[Q houdende vloeistof te laten bevriezen en weer ontdooäen,
de Bacterien van de vloeistof heeft gescheiden, is men
A er in geslaagd door inenten van de Bacterien alleen
ziekteverschijnselen bn dieren tot stand te brengen, welke
wat Diphterittis en Pyaemie aangaat ­ beantwoorden
aan die van den mensch. Hieruit volgt V0O1' de Diphterie
v in allen gevalle dat de Bacterien als dragers van de
”l
l
l 5